Regulamin portalu RZEMIESLNIK24.ORG.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz funkcjonowanie serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.rzemieslnik24.org.pl umożliwiającego korzystanie z bazy firm w ramach projektu „Marketing internetowy nową siłą rzemiosła” (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z zawartości stron Serwisu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis powstał w ramach projektu: „Marketing internetowy nową siłą rzemiosła”.
  Projektodawca: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
  Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
  Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015
  Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające na udostępnieniu bazy firm oraz funkcji:
  a. zamawiania usług i towarów online,
  b. narzędzia wyszukiwania ofert,
  c. kreatora internetowej wizytówki firmy,
  d. mechanizmu sugerowania zmian poprawiających atrakcyjność oferty,
  e. forum,
  f. mechanizmu rezerwowania terminów w kalendarzu,
  g. mechanizmu obsługi stanu rezerwacji usług,
  h. mechanizmu obsługi statusu zlecenia (np. w realizacji, albo przyjęte do realizacji),
  i. mechanizmu przeglądania opinii użytkowników o swoich usługach,
  j. mechanizmu nadawania certyfikatu
  k. mechanizmu przeglądania opinii innych użytkowników na temat danej firmy,
  l. mechanizmu rezerwacji terminu u danego wykonawcy,
  m. mechanizmu statusu wykonywanej usługi,
  n. mechanizmu dodawania opinii o usłudze/zleceniu.

 3. Kontakt z Administratorem oraz możliwość zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu możliwy jest za pośrednictwem poczty internetowej pod adresem e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 4. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  UŻYTKOWNIK – każda niezarejestrowana osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i innych opcji Serwisu dostępnych dla Użytkownika;
  KLIENT – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie w celach niekomercyjnych, tworząc swój profil prywatny w celu opiniowania osób fizycznych i prawnych, których Profil firmowy jest dostępny w Serwisie oraz korzystania z innych opcji Serwisu dostępnych dla tego profilu Użytkownika;
  FIRMA - Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie w celach komercyjnych, m.in. w celu sprzedaży produktów i usług;
  REGULAMIN – niniejszy Regulamin portalu „rzemieslnik24.org.pl”.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Pełny dostęp do Serwisu oraz Funkcji posiadają zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Warunkiem pełnego dostępu do Serwisu oraz Funkcji jest:
  a. utworzenie profilu Użytkownika w jednej z dwóch opcji: Firma, Klient.
  b. spełnienie wymogów technicznych określonych w tytule WYMOGI TECHNICZNE niniejszego Regulaminu,
  c. podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług korzystania z Serwisu lub Funkcji,
  d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia o dobrowolnym korzystaniu z Serwisu lub Funkcji zgodnie z formularzem rejestracji.
 4. W profilu „Firma” mogą rejestrować się jedynie użytkownicy będący zakładami rzemieślniczymi.
 5. W profilu „Klient” rejestrować się mogą osoby fizyczne, które korzystają lub mają zamiar skorzystać z usług zakładów rzemieślniczych zarejestrowanych w Serwisie.
 6. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 7. W celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania określonych w formularzu rejestracyjnym danych wymaganych podczas rejestracji oraz adresu e-mail, niezbędnego do komunikacji między Administratorem a Użytkownikiem. Dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego korzystanie z Serwisu lub Funkcji oznaczone są w formularzu rejestracyjnym za pomocą „*”. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych a ochrona danych osobowych podlega zasadom określonym w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Użytkownika są poufne jednak będą widoczne dla Użytkownika podającego dane osobowe oraz Administratora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z tym, że nie podanie obowiązkowych danych osobowych Użytkownika uniemożliwia korzystanie z Serwisu lub Funkcji. Rejestracja następuje poprzez aktywację linku zawartego w wiadomości e – mail przesłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e – mail.
 8. W momencie rejestracji następuje zawarcie pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usługi korzystania z Serwisu.
 9. Umowa może być rozwiązania przez Użytkownika bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 10. Umowa może być rozwiązana przez Administratora w trybie natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  a. zaprzestania świadczenia przez Administratora usług korzystania z Serwisu lub Funkcji,
  b. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego korzystanie z Serwisu lub Funkcji. Usunięcie tych danych przez Administratora, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem profilu Użytkownika,
  c. dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych zgodnie z tytułem ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU niniejszego Regulaminu,
  d. naruszania przez Użytkownika prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych,
  e. dopuszczenia się przez Użytkownika następujących nieuprawnionych działań:
  f. podejmowania próby odczytania haseł innych Użytkowników,
  g. rozsyłania za pośrednictwem Serwisu do innych Użytkowników niechcianej korespondencji, w tym nie zamówionej informacji handlowej (tzw. SPAM),
  h. działania przez Użytkownika na szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
  i. naruszania przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dopuszczenia się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w rozumieniu tych przepisów,
  j. innego niż opisane w lit a – g powyżej rażącego lub uporczywego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów stosowanych w społeczności internetowej.
 11. Do rozwiązania umowy przez Użytkownika wystarczy dostarczenie Administratorowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy na następujący adres e – mail Administratora:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 12. Do rozwiązania umowy przez Administratora wystarczy dostarczenie Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy na podany przez Użytkownika adres e- mail do korespondencji.
 13. Użytkownik uprawniony jest do wprowadzania do Serwisu tylko danych prawdziwych. W szczególności w zamieszczanych opiniach, Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia opinii o Użytkowniku firmie, usługach i towarach w oparciu o własne doświadczenia w sposób rzetelny i niewprowadzający w błąd.
 14. Zabrania się opiniowania Użytkowników firmy, usług i towarów w złej wierze tylko w celu zniesławienia innych osób, naruszenia ich dóbr osobistych, narażenia Użytkownika firmy na utratę zaufania o w oczach Zarejestrowanych użytkowników. Zabrania się również stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji.

III. WYMOGI TECHNICZNE ORAZ INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Administrator informuje, że działanie sieci Internet uzależnione jest od usług innych podmiotów, na których działania lub zaniechania Administrator nie ma wpływu.
 3. Administrator informuje, że komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, jednakże nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do głównych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należy używanie oprogramowania zawierającego konie trojańskie, wirusy komputerowe oraz niezamówione informacje handlowe (SPAM).W celu ochrony przez wyżej wskazanymi zagrożeniami Użytkownik winien zainstalować legalne i aktualne oprogramowania chroniącego komputer Użytkownika.
 6. Użytkownik powinien dochować należytej staranności i nie ujawniać osobom nieuprawnionym haseł dostępu do profilu Użytkownika.

IV. UZYSKANIE CERTYFIKATU „RZEMIEŚLNICZA JAKOŚĆ”

 1. Certyfikat „RZEMIEŚLNICZA JAKOŚĆ” (dalej: Certyfikat) jest przyznawany firmom, które są zarejestrowane w Serwisie i korzystają z Funkcji realizacji zamówienia przez Serwis.
 2. Certyfikat wystawiany jest na podstawie ocen i komentarzy pozostawianych przez Klientów Firmom w ankiecie wysyłanej po realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia jest rozumiana jako zmiana statusu zamówienia w systemie Serwisu na „zrealizowany”.
 3. Pierwsza część ankiety polega na wystawieniu oceny od 1 do 5 za poszczególne elementy zrealizowanej oferty:
  a. atrakcyjność ceny,
  b. jakość,
  c. cena do jakości,
  d. kontakt z klientem,
  e. terminowość,
  f. zadowolenie z realizacji.
 4. Druga część ankiety polega na wpisaniu komentarza wraz z wyborem charakteru komentarza:
  a. pozytywny,
  b. neutralny,
  c. negatywny.
 5. Certyfikat otrzymuje firma, która ma na swoim koncie minimum pięć ankiet, a ich wynik to minimum 80% pozytywnych komentarzy oraz osiągnięcia pułapu 80% punktów z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania w pierwszej części ankiety punktów (przykładowo: przy pięciu ankietach ten wskaźnik będzie wynosił 120 punktów, gdyż maksymalnie można z wszystkich ankiet uzyskać 150 punktów).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.rzemieslnik24.org.pl/regulamin. Użytkownik ma możliwość dostępu oraz utrwalania treści Regulaminu w każdym czasie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez wysłanie Użytkownikom informacji e – mail zawierającej zakres wprowadzanych zmian i termin ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli zmiana Regulaminu wynika ze zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o zakresie wprowadzonych zmian i terminie ich wejścia w życie.
 4. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2015 roku.

Zaloguj się lub Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.